Kadry i płace

W ramach usługi outsourcingu kadr i płac oferujemy Państwu kalkulację wynagrodzeń, rozliczenia podatkowe i ZUS oraz prowadzenie spraw pracowniczych.

Zapewniamy Państwu zarówno najwyższa poufność danych jak i bezpieczny obieg informacji.

Z

Administracja kadrowa

W ramach usługi administracji kadrowej proponujemy Państwu:

 • Przygotowanie umów o pracę oraz umów zlecenia,
 • Prowadzenie akt osobowych (teczek personalnych) pracowników oraz ich systematyczne uzupełnianie o aktualnie powstające dokumenty,
 • Prowadzenie kartotek urlopów i zwolnień lekarskich,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi,
 • Prowadzenie rejestru godzin nadliczbowych w oparciu o dostarczone dane,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów do wypełnienia dla nowo zatrudnionych osób (kwestionariuszy osobowych, skierowań na badania lekarskie),
 • Przygotowywanie świadectw pracy.
Z

Usługi z zakresu sporządzania list płac

 • Rejestracja dla celów ZUS nowych pracowników/zleceniobiorców,
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (indywidualnych i zbiorczych) dla osób zatrudnionych podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i dokumentacji zasiłkowej,
 • Sporządzanie informacji o miesięcznym wynagrodzeniu osób zatrudnionych, w formie tzw. pasków płac,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności z tytułu ZUS i NFZ,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA i przesyłania ich drogą elektroniczną do właściwego ZUS,
 • Przygotowywanie raportów RMUA, czyli informacji o wysokości odprowadzonych z wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • Sporządzanie raportów i deklaracji wymaganych przez GUS, oraz deklaracji PFRON,
 • Sporządzanie deklaracji rejestracyjnych i aktualizacyjnych związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym (deklaracje typu ZUA, ZIUA, ZZA, ZCZA, ZWUA) oraz składania ich do właściwego ZUS w wymaganych ustawowo terminach,
 • Przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań do ZUS i urzędu skarbowego,
 • Przekazywanie i podpisywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,
 • Rozliczenia umów cywilno-prawnych niepodlegających ZUS,
 • Przygotowanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, IFT-1 oraz sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C),

Czy zainteresowała Państwa nasza oferta ?

Napisz do nas