Podatki i ubezpieczenia społeczne (PIT, ZUS) oraz prawo pracy

Oprócz efektywnego, z punktu widzenia przepisów prawno-podatkowych, zaplanowania procesu oddelegowania pracownika migrującego, chcemy również zapewnić Państwu bieżącą obsługę administracyjną, od momentu przyjazdu pracownika do Polski aż do jego wyjazdu.

p

Przygotowanie do wyjazdu

Wyjazd pracownika za granicę wiąże się z, poza oczywistą koniecznością organizacji takiego wyjazdu, odpowiednim przygotowaniem kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych.

Możliwe problemy

W trakcie wykonywania pracy za granicą, pracownik może mieć do czynienia z kolizją przepisów podatkowo-ubezpieczeniowych kraju macierzystego i kraju oddelegowania.

Pomoc

Wielu pracodawców chce zadbać o pomoc pracownikom w tej nowej dla nich sytuacji a my jesteśmy w stanie i chcemy Państwu w tym pomóc.

Dlatego też, proponujemy Państwu współpracę w następujących obszarach:

Z

Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych

Chcemy zaproponować Państwu naszą pomoc w znalezieniu najlepszych podatkowo i kosztowo rozwiązań dla pracowników oddelegowanych.

W szczególności, proponujemy Państwu każdorazowo, analizę indywidualnej sytuacji pracownika i pomoc w wyborze jak najlepszej formy zatrudnienia na czas oddelegowania.

Podatek - Nasze usługi:
 • Analiza i doradztwo w zakresie możliwości planowania podatkowego związanego z oddelegowaniem pracownika za granicę, w tym, wybór najlepszej opcji zatrudnienia w przypadku oddelegowania: podróż służbowa, oddelegowanie krótko-, średnio- lub długoterminowe,
 • Analiza korzyści ekonomicznych dla pracodawcy wynikających z tzw. „lokalizacji pracownika”,
 • Planowanie struktur delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego – zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Analiza rezydencji podatkowej pracownika na podstawie polskich oraz międzynarodowych przepisów oraz doradztwo w zakresie ewentualnej zmiany statusu rezydencji,
 • Przygotowanie hipotetycznej kalkulacji kosztowej „brutto do netto” i/lub „netto do brutto”, uwzględniającej politykę ochrony podatkowej dla oddelegowanych pracowników,
 • Spotkanie wstępne z pracownikiem oddelegowanym do Polski (tzw. „entry meeting”), w trakcie którego omówione zostaną wszelkie implikacje jego przyjazdu w zakresie obowiązków podatkowo-ubezpieczeniowych,
 • Spotkanie końcowe z pracownikiem wyjeżdżającym z Polski (zarówno oddelegowanym z jak i opuszczającym Polskę – tzw. „exit meeting”), w trakcie którego omówione zostaną implikacje wyjazdu w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • Doradztwo dla pracodawców, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ich obowiązków związanych z oddelegowaniem pracownika,
 • Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby fizycznej jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce,
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dla pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce na podstawie kontraktów zagranicznych tzw. „off-shore payroll”,
 • Rozliczenie różnic kursowych w przypadku wypłat wynagrodzenia na podstawie kontraktów mieszanych tzw. „split payroll”,
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń i zeznań podatkowych, w tym:
  • zeznanie osoby niebędącej rezydentem podatkowym w Polsce ale osiągającej dochody tu opodatkowane,
  • zeznanie osoby będącej rezydentem podatkowym w Polsce i tu osiągającej dochody (indywidualne lub wspólne),
  • zeznanie osoby będącej rezydentem podatkowym w Polsce ale/lub osiągającej dochody z zagranicy – metoda kredytu podatkowego lub wyłączenia z progresją,
 • Koordynacja rozliczeń podatkowych w kraju oddelegowującym i w kraju oddelegowania,
 • Przygotowanie rocznej kalkulacji rozliczeniowej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w przypadku, gdy pracownik objęty jest tzw. polityką ochrony podatkowej („tax equalization calculation”)
 • Przygotowanie hipotetycznych kalkulacji zobowiązań podatkowych dla pracowników migrujących,
 • Reprezentacja podatnika, osoby fizycznej, przed organami podatkowymi,
 • Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej,
 • Wnioskowanie o inne zaświadczenia wymagane przez władze kraju rezydencji,
 • Zaświadczenie o zapłaconym podatku,
 • Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • Przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne.
Z

Ubezpieczenia Społeczne

Każde państwo ma własny system ubezpieczenia/zabezpieczenia społecznego. Dla osób, które poprzez zmianę miejsca wykonywania pracy (oddelegowanie), mogą podlegać różnym systemom ubezpieczeń w różnych państwach, wielość systemów może powodować negatywne konsekwencje dla ich obecnych praw do świadczeń jak i do przyszłych praw do emerytury o ile podleganie systemom nie zostanie prawidłowo zaplanowane.

Dlatego też, nasza usługa, w powiązaniu z doradztwem podatkowym, ma na celu zaproponowanie Państwu optymalnych rozwiązań w świetle polskich i międzynarodowych przepisów o ubezpieczeniu/zabezpieczeniu społecznym.

Ubezpieczenia - Nasze usługi:
 • Analiza możliwości planowania z zakresu ubezpieczeń społecznych związanego z, przede wszystkim, miejscem oddelegowania pracownika do Polski lub za granicę: oddelegowanie w ramach Unii Europejskiej (i Szwajcarii) i poza nią,
 • Planowanie struktur delegowania pracowników – zwolnienie w kraju oddelegowania, zastosowanie przepisów EU,
 • Analiza możliwości i korzyści wynikających z podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu w Polsce w trakcie oddelegowania z Polski za granicę,
 • Analiza możliwości i korzyści wynikających z podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu w Polsce w trakcie oddelegowania do Polski, gdy pracownik nie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu w Polsce,
 • Doradztwo dla pracodawców, płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie ich obowiązków związanych z oddelegowaniem pracownika,
 • Rejestracja dla celów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • Wyrejestrowanie z dobrowolnego ubezpieczenia społecznego pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • Rejestracja pracodawcy zagranicznego w ZUS,
 • Umowa o przejęciu obowiązków płatnika przez pracownika,
 • Rejestracja pracownika/członków rodziny w ZUS,
 • Miesięczne rozliczanie ubezpieczeń społecznych,
 • Zaświadczenie o okresach ubezpieczenia w Polsce,
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłaconych składkach ZUS,
 • Zaświadczenie o okresach ubezpieczenia i zapłaconych składkach ZUS w Polsce z ZUS,
 • Uzyskanie A1 – art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 883/2004 – oddelegowanie do 24 miesięcy,
 • Uzyskanie A1 – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 883/2004 – wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich,
 • Uzyskanie A1 – art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 883/2004 – porozumienie dwóch Państw Członkowskich, procedura specjalna,
 • Uzyskanie zaświadczenia o podleganiu zasadom umów o zabezpieczeniu społecznym z krajami trzecimi (spoza EU),
 • Uzyskanie S1 w celu objęcia opieką zdrowotną za granicą – S1 w Polsce,
 • Rejestracja w celu objęcia opieką zdrowotną – S1 z zagranicy,
 • Uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ w związku z A1,
 • Uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ turystyczna,
 • Uzyskanie przedłużenia karty EKUZ.
Z

Audyt

Pomożemy Państwu zanalizować poprawność procedur imigracyjnych dla pracowników oraz prowadzonych rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych

Audyt - Nasze usługi:

Audyt podatkowo-ubezpieczeniowy z zakresu listy płac

Analiza ma na celu potwierdzenie poprawnego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz ZUS, czyli wywiązywania się pracodawcy z obowiązków płatnika.

W stosunku do pracowników oddelegowanych, przegląd ma również na celu weryfikację obowiązujących procedur np. metodykę zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy w przypadku oddelegowania, posiadanie zwolnienia z obowiązku opłacania składek w kraju oddelegowania itd.

Przy okazji audytu listy płac, ocenimy ryzyka podatkowe i zaproponujemy sposoby ich zmniejszenia. O ile będzie to możliwe, zidentyfikujemy potencjalne obszary planowania podatkowego i oszacujemy możliwe do wygenerowania oszczędności.

Audyt podatkowo-ubezpieczeniowy z zakresu tzw. PIT-53

Analiza poprawności rozliczeń z zakresu tzw. PIT- 53 ma na celu weryfikację rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS i dotyczą rozliczeń osoby fizycznej, oddelegowanej do pracy w Polsce na podstawie kontraktu zagranicznego. W tym przypadku, pracodawca przyjmujący, nie ma żadnych obowiązków, jako płatnik.

Niemniej jednak proponujemy Państwu analizę, diagnozę i oszacowanie ryzyka w następującym zakresie:

 • Analiza dokumentacji na podstawie, której pracownik jest oddelegowany do Polski (umowa między pracodawcą delegującym i przyjmującym),
 • Analiza dokumentacji na podstawie, której pracownik otrzymuje tzw. świadczenia dodatkowe np. mieszkanie, samochód itd.,
 • Prawidłowość naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, szczególnie ważne w przypadku ubruttowienia wynagrodzenia,
 • Weryfikacja obowiązku ubezpieczenia społecznego i prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Audyt z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia

Celem audytu imigracyjnego jest potwierdzenie, że, polska spółka, jako pracodawca zatrudniający, powierzający funkcję lub przyjmujący posiada wszelkie, wymagane prawem zgody na zatrudnienie cudzoziemca.

Jednocześnie, w ramach przeprowadzonej analizy, weryfikujemy:

 • Czy posiadane zezwolenie jest właściwe ze względu na zajmowane stanowisko/pełnioną funkcję,
 • Właściwość podmiotu zatrudniającego,
 • Zgodność terytorialną,
 • Terminy zezwoleń.

W przypadku braków, pomożemy Państwu podjąć natychmiastowe środki zaradcze.

Z

Pozostałe doradztwo dla pracowników – struktury i systemy wynagradzania – plany opcyjne

Motywacyjny system wynagradzania pracowników (plany opcyjne) jest jednym z elementów zarządzania kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa.

Zmotywowani pracownicy, poprzez aktywizację swoich działań, utrzymywanie jakości oraz postępujący wzrost wydajności pracy gwarantują firmie lepsze wyniki finansowe oraz umocnienie pozycji rynkowej. Efektem końcowym bezpośrednio związanym z zaangażowaniem pracowników jest zdobycie przewagi konkurencyjnej przez firmę.

Ze względu na niejasność przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania „planów opcyjnych”, wielu pracodawców stoi przed wyzwaniem jak prawidłowo je rozliczać. Jest to obszar, w którym możemy Państwu pomóc zarówno na etapie planowania jak i podatkowego rozliczania planów.

Z

Prawo pracy

Oferujemy Państwu doradztwo i pomoc w wybranych zagadnieniach prawa pracy, ściśle powiązanych z problematyka migracji pracowników.

W szczególności, proponujemy Państwu pomoc w tworzeniu dokumentacji i procedur związanych z oddelegowaniem pracowników, w tym doradztwo dotyczące tzw. polityki oddelegowania firmy

Prawo pracy - Nasze usługi:
 • Analiza zasad polityki oddelegowań oraz jej adaptacja do warunków polskich,
 • Pomoc w stworzeniu polityki, w przypadku jej braku,
 • Stworzenie lub pomoc przy tworzeniu „podręcznika oddelegowanego” dla pracowników wyjeżdżających z oraz przyjeżdżających do Polski,
 • Kompleksowy przegląd i przygotowanie dokumentacji regulującej prawne relacje między pracodawcami delegującymi a pracownikami, w tym:
  • umowa miedzy pracodawcami o oddelegowanie pracownika,
  • list delegujący tzw. „assigment letter”,
  • analiza dotychczasowej umowy o pracę i wprowadzenie koniecznych zmian,
  • stworzenie/analiza zasad ochrony podatkowej firmy dla pracowników oddelegowanych,
  • pomoc w stworzeniu pakietu świadczeń dla pracownika oddelegowanego.

Czy zainteresowała Państwa nasza oferta ?

Napisz do nas